THALHANMMATHI

How To Tell When The World Is Ending

(old writing, 2008, exercise)

There will be sirens the day the world ends. Like during the world war II air raids where women hanging the washing looked up in slo-mo, like ambulances of men with poisonous spiders in their rectums, like police cars chasing a man in overalls who is carrying a bucket full of crayons they’d mistaken for cocaine. 

There will be flowers wilting on their stems right in front of your eyes, like the fast-forwarded national geographic advertisements they will stop showing when the world ends. The flowers will bloom and wilt because everything in the world needs to die before the world ends. 

There will be cows shedding their milk the day the world ends. The udders will start streaming, long lines of frothy foam, that sounds like something out of a farm storybook, but is far more morbid and poignant because it is the day the world ends. It will also be a little bit funny, because there will millions of cows running around confused. That is how farmers will find out that the world is ending. 

The earth will shake when the world ends. All the trees will drop their apples, their nests of baby squirrels, the tree-houses and its cushions to sit on. The apples will ripen and rot on the grass. There will be insects coming out of the holes, all the insects in the world, even the super-secret ones you had never seen, the neon green ones with the pink wings that live in the centre of the earth. 

You will be busy studying the ground when the world ends.

There will be blood when the world ends because all the women of the world will get their periods. There will be men with wet patches on their pants, and schoolboys queuing up at the loo holding their crotches and jiggling around. They will all be dying of embarrassment when the world ends. 

The wind-vanes will be confused because they won’t know which way to turn. The doctors won’t be able to put their shoes on because their toenails will keep growing through their socks. This will be fine because it will the only day when it is ok if their patients died. The church bells will ring, and the organ will play but the pews will be empty. You will bemoan the lack of fun-fairs. The news-readers will be flustered the day the world ends. 

The Grecian urns will come to life when the world ends. But no one will care. 

All the children waiting for christmas will be disappointed when the world ends. All the students waiting for spring-break will cut up their condoms. The sky will be filled with rainbows. All the onions in the pantry, all the wine in the cellar, all the time-capsules in the ground will have existential crises the day the world ends.

The traffic lights will all stop working when the world ends. That will be fine because all the cars will run out of petrol. That will be fine because all the bus drivers will fall asleep at the wheel. That will be fine because all the places you need to go will be gone when the world ends. 

moyameehaa:

….I don’t imagine that we can alter anything in our own lifetime. But one can imagine little knots of resistance springing up here and there — small groups of people banding themselves together, and gradually growing, and even leaving a few records behind, so that the next generations can carry on where we leave off.’ 
'I'm not interested in the next generation, dear. I'm interested in us.' 'You're only a rebel from the waist downwards,' he told her. She thought this brilliantly witty and flung her arms round him in delight. 

moyameehaa:

….I don’t imagine that we can alter anything in our own lifetime. But one can imagine little knots of resistance springing up here and there — small groups of people banding themselves together, and gradually growing, and even leaving a few records behind, so that the next generations can carry on where we leave off.’ 


'I'm not interested in the next generation, dear. I'm interested in us.' 

'You're only a rebel from the waist downwards,' he told her. 

She thought this brilliantly witty and flung her arms round him in delight. 

އިއްޔެ އިރުއޮއްސެނިކޮށް، އޯބޮއެ އޭނަގެ މާމަގެ ފޮޓޮއެއް ލައިފިޔޭ އިންސްޓަގްރަމް އަށް. މާމައަށް އަދާކޮށްފިއޭ އެތަކެއް ޝުކުރާ ސަނާ. ދެން މަ ހިތަށް އަރައިފިއޭ އެއީ މަގޭވެސް މާމައޭ، މަގޭ މާމަ މަރުވީ ސްމާޓްފޯނަށްވުރެން ކުރީންނޭ. އިންސްޓަގްރާމުގެވެސް އޭ. ދެނޯ މާމާ މިއޮތީ ފޮޓޯ ލައިފައޭ ކީކޭބާއޭ ބުނާނީ. ފޮޓޫގައި ޔޫ އިނީ ކުޑަވަޅި ހިފައިގެނޭ، އުނގުތެރޭގައި ދެތިން ގޮތްނޭންގޭ މޭވާ އޮތޭ، މޫނުގަ ފުށްޖަހާފައެއް ނޫނޭ. މާމާ މި ފޮޓޯ އޯކޭހޭ، އެބައިނޭ 35 ލައިކް. ކުރީގައި މަގުމައްޗަށް ނުކުންނާއިރު އަބަދުވެސް ތިމަންނަ މޫނުގަ ގަނޑުގަނޑަށްހޭ ފުށް ހުރީ އަހާ ހަނދާންވާވަރުންނޭ، ބޯވަޅުން މޫނު ފޮހެގަންނަ މަންޒަރު އަދިވެސް ހަނދާވެޔޭ، އެހެންވެގެންނޭ މި އަހަނީ، މި ފޮޓޯލައިގެން މާމަ ހިތްހަމަ ނުޖެހިދާނެއޭ ހިތާއޭ މަވެސް ލައިކުވާން ނުކެރިފަ މިހުރީ. ބޮލުފޮތިކޮޅުނާޅާ ގޭން ނުނިކުންނާތީއޭ، މީހުންތެރޭ ބާރަކަށް ނުހެމެއްނޫންހޭ ދޯ މާމާ. 

ދެން ކުރާނީ ކީއްހޭ ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔައީމާ ބާރުކެނޑުނީއޭ. ތިމަޔާއި ތިމާގެ މުދަލާއި ޒިކުރާ ހަމަ ދާނީ ދެންތިބި މީހުންގެ އަތްމައްޗަށޭ، މިބުނީ އެމީހުންގެ ފިކުރުތަކާ އުނިތަކާ، ބޭކާރުކަމާއި، އެމީހުުން ލޯބީގައިވާ އަމިއްލަ ކަމުގެ ތެރެއަށޭ، ނޫންހޭ؟ އަހަރެން މިލިޔަނީވެސް ހަމަ މަގޭ އަމިއްލަކަމުގެ ތެރޭގައިއޭ، މަރަކީ އެވިއްޔާ ދޯއޭ މާމާ؟ 

ސޮރީއޭ ސޮރީއޭ

http://dabiyadabiyadabiya.tumblr.com/post/81865681744/he-slept-in-a-closet-it-was-dark-all-day-and-all

dabiyadabiyadabiya:

he slept in a closet. it was dark all day and all night in the closet. it was bright outside when he sat up. his mother served him tea on the mat he slept on. the closet was very small. inside its smallness he could eat or drink one thing at a time. he crossed his legs. he put the tea between his…

from The Machine Stops by E. M. Forster (1909)
Year of issue: 1973
Ibrahim Nasir second term in office started this year
Tourism was introduced the year before
First private motorised boats the year after
Stamp photo from here

Year of issue: 1973

Ibrahim Nasir second term in office started this year

Tourism was introduced the year before

First private motorised boats the year after

Stamp photo from here