THALHANMMATHI

fannu generica (fannu ge naraka)

whatever in you that is real and ragged, or raw

bind it up in a layer of fashionable fabric

a floral bandage or florescent belt

until the realness and the raggedy is tightly wound inside, so outside, it makes barely a bump in the quirky little pillowcase you call your clothes, your home

then come to this party, it’s great

this self-congratulatory, self-indulgent, self-conscious, self-absorbed, self-promoting, self-flattering, selfish sale of self-pleasure

in a innocuous location, something pretty and uncontroversial, come

come and nod to the pretty uncontroversial music, nodding with your whimsical hair and your droll little statements, i look forward to you

nodding to some instructions that come from the bandages, internal but not internal enough and certainly nothing to do with the guitar or the drums or the piano or even the grass

just nodding like a string being jerked, somewhere unconscious, the bandages tied around the ragged, perhaps, that’s where it comes from these instructions, is this self-preservation when

it isn’t trying to connect, or explain or express, none of those human things, like love or sorrow or joy, no, just being contained little boxfuls of quirk, a thing layer, a candy shell, brittle, breakable

asking you to applaud, again, please look at my exercise in fingerplay, look how much i practiced in my drumkit bought by daddo, look at my silly hat, i am so cute, so adorable, so elfin and wonderful

look at me, mother, look, clap for me, look mother LOOK at me, now CLAP

i am young and ripe and fresh, isn’t my top cute, aren’t my feet dainty, isn’t my smile mischievous, i am so shy, i will cover my face but CLAP FOR ME, i demand it

don’t say anything, no one is saying anything, everyone is talking but the cuteness, the whimsy of of the bandage is so pervasive

the pink finifemaa on my top, the nasreena that makes the rules, you cannot see it because its cuteness is too overwhelming, isn’t it just?

what you are justifying by being here, by playing this role, this putrid posturing sheepish demanding party -

oh look, a little aside - do you hear the tour guide tell the white man in the deck shoes to tie a knot in the banyan tree and make a wish? 

to unravel the finifemma fabric is the witness the bloody isn’t it? to come face to face with the injustice and the inequalities, the treachery and the brutality, and the doings and the misdoings of your fathers whose ge dharins you are, whose businesses (that paid for your floral cushioned rumps) have time and time again turned a less-cute but in essence the same diplomatic-blind eye to all the things you’d really rather not face - oh i’m sorry i’m running away with myself, i’m so crazy random, your feather earrings are so YOU -

let me just to clap to your socially acceptable tuneless hums that don’t speak or even try, of a single thing of meaning, won’t you come to my gathering oh wont you oh won’t you?

thank you, you are so kind. please come again, and don’t forget to write on our facebook page how much fun you had.

އިއްޔެ އިރުއޮއްސެނިކޮށް، އޯބޮއެ އޭނަގެ މާމަގެ ފޮޓޮއެއް ލައިފިޔޭ އިންސްޓަގްރަމް އަށް. މާމައަށް އަދާކޮށްފިއޭ އެތަކެއް ޝުކުރާ ސަނާ. ދެން މަ ހިތަށް އަރައިފިއޭ އެއީ މަގޭވެސް މާމައޭ، މަގޭ މާމަ މަރުވީ ސްމާޓްފޯނަށްވުރެން ކުރީންނޭ. އިންސްޓަގްރާމުގެވެސް އޭ. ދެނޯ މާމާ މިއޮތީ ފޮޓޯ ލައިފައޭ ކީކޭބާއޭ ބުނާނީ. ފޮޓޫގައި ޔޫ އިނީ ކުޑަވަޅި ހިފައިގެނޭ، އުނގުތެރޭގައި ދެތިން ގޮތްނޭންގޭ މޭވާ އޮތޭ، މޫނުގަ ފުށްޖަހާފައެއް ނޫނޭ. މާމާ މި ފޮޓޯ އޯކޭހޭ، އެބައިނޭ 35 ލައިކް. ކުރީގައި މަގުމައްޗަށް ނުކުންނާއިރު އަބަދުވެސް ތިމަންނަ މޫނުގަ ގަނޑުގަނޑަށްހޭ ފުށް ހުރީ އަހާ ހަނދާންވާވަރުންނޭ، ބޯވަޅުން މޫނު ފޮހެގަންނަ މަންޒަރު އަދިވެސް ހަނދާވެޔޭ، އެހެންވެގެންނޭ މި އަހަނީ، މި ފޮޓޯލައިގެން މާމަ ހިތްހަމަ ނުޖެހިދާނެއޭ ހިތާއޭ މަވެސް ލައިކުވާން ނުކެރިފަ މިހުރީ. ބޮލުފޮތިކޮޅުނާޅާ ގޭން ނުނިކުންނާތީއޭ، މީހުންތެރޭ ބާރަކަށް ނުހެމެއްނޫންހޭ ދޯ މާމާ. 

ދެން ކުރާނީ ކީއްހޭ ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔައީމާ ބާރުކެނޑުނީއޭ. ތިމަޔާއި ތިމާގެ މުދަލާއި ޒިކުރާ ހަމަ ދާނީ ދެންތިބި މީހުންގެ އަތްމައްޗަށޭ، މިބުނީ އެމީހުންގެ ފިކުރުތަކާ އުނިތަކާ، ބޭކާރުކަމާއި، އެމީހުުން ލޯބީގައިވާ އަމިއްލަ ކަމުގެ ތެރެއަށޭ، ނޫންހޭ؟ އަހަރެން މިލިޔަނީވެސް ހަމަ މަގޭ އަމިއްލަކަމުގެ ތެރޭގައިއޭ، މަރަކީ އެވިއްޔާ ދޯއޭ މާމާ؟ 

ސޮރީއޭ ސޮރީއޭ

http://dabiyadabiyadabiya.tumblr.com/post/81865681744/he-slept-in-a-closet-it-was-dark-all-day-and-all

dabiyadabiyadabiya:

he slept in a closet. it was dark all day and all night in the closet. it was bright outside when he sat up. his mother served him tea on the mat he slept on. the closet was very small. inside its smallness he could eat or drink one thing at a time. he crossed his legs. he put the tea between his…

from The Machine Stops by E. M. Forster (1909)
Year of issue: 1973
Ibrahim Nasir second term in office started this year
Tourism was introduced the year before
First private motorised boats the year after
Stamp photo from here

Year of issue: 1973

Ibrahim Nasir second term in office started this year

Tourism was introduced the year before

First private motorised boats the year after

Stamp photo from here

ބިއްލޫރި ފަރުބަދަ

 1. އަހަރެން މިއުޅެނީ ބިއްލޫރި ފަރުބަދައަށް އެރޭތޯ
 2. ބިއުލޫރި ފަރުބަދަ ހުރީ ހަނދުވަރީ ހިނގުމާއި މަޖީދީމަގާ ދިމާވާ ކަނުގަ
 3. ފަރުބަދައިގެ ތިރީކޮޅަށް  އަހަންނަށް އެރިއްޖެ
 4. މީހުން މަށާދިމާޔަށް އެބަބަލާ
 5. މި ހިސާބުގަނޑަށް އަހަރެންމީ އައު މީހެއް
 6. އެކަމަކު ދެކެފަރިތަ މީހުން އުޅޭ
 7. އަހަރެންގެ ދެއަތުގައި ފާހާނާއިން ފެންދުއްވަން ގެންގުޅޭ ދެ ބުންބާ އެބައޮތް. ދެފައިގައި ތަންތަނަށް އަރާކަހަލަ ދަގަނޑު ހަރުކޮށްފައި
 8.  އަހަރެންހުރީ 200 ފޫޓު މަތީގައި
 9. ޖެހޭވައި ވަރަށް ތޫނު
 10. އަހަރެން ދެކެފަރިތަ މީހުން ތިރީގައި ހިތްވަރުދެމުން ދިޔަ
 11. "ބަކަރި"
 12. "ނަގޫބަޅު"
 13. މާލޭއެންމެންވެސް ބިއްލޫރި ފަރުބަދަ ދަނޭ
 14. މިތާއުޅޭމީހުން އެއާބެހޭ ވާހަކަތައް ކިޔާނެ
 15. ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންނަށް އެތަން ދައްކާނެ
 16. ފަރުބަދައިގައި އަތްލާ މީހަކަށް ފިނިކަން އިހުސާސްވާނެ
 17. ފަރުބަދަތެރޭގެ ފުންކަމުގައި ގަނޑު ހުދު ނޫކަން ވިދަވިދާހުރޭ
 18. މަޖީދީމަގުގެ އެފަރާތުފައި އެ ފަރުބަދަ އަރައިފައި ހުންނަނީ ބޮޑުސިންގާ، ސަޅި އޮފީސް އިމާރާތެއްހެން
 19. ފަރުބަދައިގެ މަތިގޮސްގެއްލެނީ ވިލާތަކުތެރެއަށް. ވިލާނުހުންނަ ދުވަސްދުވަހު އިރުގެ ތެރެއަށް ގެއްލޭ
 20. އަހަރެންގެ ވާތުން ހިފައިގެން ހުރި ބުންބާ އިންތާބައިންދާފައި، ކަނާތުގައިން ބުންބާނައްޓާލައިފިން
 21. ދެން އަހަރެން ދެމިލާފައި، ކަނާތު ބުންބާ ތަންކޮޅެއް މަތީގައި ހަރުކުރުމަށްފަހު، ދެފައި އާހިސާބުތަކުގައި ބައިތިއްބައިފިން
 22. ކުރިއެރުނީ ވަރަށް ކުޑަތަންކޮޅެއް، އަތެއްގެ ދިގުމިންވެސް ނުލިބުނު
 23. އަހަރެން ދެކެފަރިތަ މީހުން ތިރީގައި ތިބެގެން އެއްޗެހިކިޔަމުން ދިޔަ
 24. "މޮޔަ ބަޅެއް"
 25. ްމިހިސާބުގަނޑަށް އަހަރެންމީ އައު މީހެއ
 26.  މި މަގުތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ ލޯތަކުގައި އުނދަގޫކަމުގެ އަސަރު ފެނޭ
 27. އަމިއްލަޔަށް ބަލާލަބަލަ
 28. މި މަގުތަކުގައި ތިބި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ޕާކްކޮށްފައި ހުރި ކާރުތަކުގެ ފަހަތުގަޔާއި ގޭގޭ ދޮރުމަތީގައި ހަކުރު ޖަހަން ތިބޭ
 29. ތަންކޮޅެއް ދުވަސްވީ މީހުން އެމީހުންގެ ކުއްތާތައް ހިންގަނީ
 30. ޕޭމަންޓުގައި އެކިކުލަކުލައިގެ ކުއްތާ ގުއި. ރީނދޫ، ރަތް، ގޮށްރީންދޫ، މުށި، ކަޅު
 31. ކޮންމެސް މީހަކު ގަސްތައް ކެނޑީމަ ހައްޔަރުކޮށްފި - ކާރުތަކުތެރޭގައި ރޮނގަކަށް ހުރި ފެންފޯއްރުއްތަކުގެ ބުރަކަށިތައް ބިދިފައި
 32. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ޗޭނުކީހަކުން 
 33. މިހިސާބުގަނޑަށް އަހަރެންމީ އައުމީހެއް - އެކަމަކު ދެކިފަރިތަ މީހުންކޮޅެއް މިހާރު ތިބޭ
 34. ދެކެފަރިތަ މީހުން އެކެއް އަނެކެއްގެ އަތުން އަތައް މުށިކުލައިގެ ފުޅިއެއް އެބަ ބަދަލުކުރޭ
 35. "އޮއްބޮނޑީގައި އެތިވަރެއް އެޅުމަށްވުރެ ރަނގަޅު"
 36. "ތޫނުއެއްޗެއް ލޮލަށް ހަރާލުމަށްވުރެ ރަނގަޅު"
 37. "ބަނޑުގައި ތެތް މަހަކުން ސައްޕެއް ލެޑުމަށް ވުރެ ރަނގަޅު"
 38. "ބުރަކަށީގައި ގާގަނޑަކުން ޖެހުމަށްވުރެ ރަނގަޅު"
 39.  ”އޭ، އޭނަ ވެއްޓިއްޖެއްޔާ ބުރަބުރައިގެން ދާނެ ދޯ؟”
 40. "އަހަރެން ބޭނުން ތިތަން ދެކެން. މަގޭ ރުމާ އެ ލޭތަކުތެރެޔަށް ގަންބާލަން"
 41. "ގަމާރު ފޮޑިގަނޑު"
 42. އަހަރެންގެ ކަނާއަތުން ހިފައިގެން ހުރި ބުންބާ އިންތާބައިންދާފައި، ވާތުގައިން ބުންބާނައްޓާލާ
 43. ދެން އަހަރެން ދެމިލައިފިން
 44. ބިއްލޫރި ފަރުބަދަޔަށް އެރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންވަނީ ސަބަބެއް
 45.  އެއްވެސް މީހަކު ސައިންސުގެ ނަމުގައި، ނުނީ މަޝްހޫރު ވާން، ނޫނީ އެގެ ގޮންޖެހުމަކަށް ފަރުބަދައަކަށް ނާރާ
 46. މީކީ ރަނގަޅު ސަބަބުތަކެއް ނޫން
 47.   އެކަމަކު ރަނގަޅު ސަބަބުވެސް ހުރޭ
 48. … ފަރުބަދައިގެ އެންމަ ކޮޅުގައި  ސީދާ ރަނުން ހަދާފައި ހުރި ގަނޑުވަރެއް. އެގަނޑުވަރުގެ ކޮޓަރިއެއްގައި 
 49.  އަހަރެން ދެކެފަރިތަ މީހުން އަހަންނާ ދިމާޔަށް އެބަ ހަޅޭއްލަވާ
 50. "ދެން އަންނަ ހަތަރު މިނެޓުތެރޭގައި ކަލޭ ލެޑޭނެ ކަން މި ދިހަރުފިޔާ ގަނދީ ހުވާކުރަން
 51. ވަރަށް ރީތި ޖާދުލުގެ މަޖާޒެއް އިނދޭ…
 52. އަހަރެންގެ ވާތުން ހިފައިގެން ހުރި ބުންބާ އިންތާބައިންދާފައި، ކަނާތުގައިން ބުންބާނައްޓާލައި
 53. ދެމިލައިފިން
 54. އެތާ 206 ފޫޓު މަތީގައި ވަރަށް ފިނި. އަހަރެން ތިރިޔަށް ބަލައިލުމުން އެއްވެސް ހިތްވަރެއް ނުލިބޭ
 55. ފުންޔަކަށް އަސްތަކަކާއި އޭގައި ސަވާރުވެގެން ތިބި މީހުން ތިބި. އެމީހުން މަރުގެ ކުކުރުންތައް ކުކުރަނީ
 56. އަސްލާއި ދޭތެރޭ އޮންނަ އާޝޯހީ ޝައުގުގެ ފަނޑުވުމަށް ނިމުމެއް ވަރަށް ފަހުން އަތުވެއްޖެ - އެންޓޮން އެރެންޒްވިގް
 57. އަހަރެންގެ ސިކުންޑީގައި ބައެއް ސުވާލު އެއްވި
 58. މީހަކު ބިއްލޫރި ފަރުބަދައަށް އަރައިފާނޭ ބާވައޭ، އަމިއްލަ ނަފްސައް އުނދަގުވާ ހިނދުވެސް، ހަމައެކަނި އެ މަޖާޒުގެ ޖާދޫނަގާލަން؟
 59. މިހާރުގެ ވަރުގަދަ ނަފްސުތައްވެސް އަދިވެސް މިފަދަ މަޖާޒު ބޭނުން ވޭބާވައޭ؟
 60. މިދެސުވާލުގެ ޖަވާބުކަމަށްވެސް އަހަރެން ނިންމީ އެއީ އާނއެކޭ ކަމަށް
 61. އެހެން ނޫންނަމަ، ޗޭނުކީހުން ކަނޑާފައިހުރި ފެންފޯއްރުއްތަކުގެ 206 ފޫޓު މަތީގައި،  އޭގެހުދު މަސްގަނޑު ފެންނާ ހިސާބުގައި އަހަރެން މިކުރަނީ ކީއް؟
 62. ފަރުބަދައަށް އެރުމުގައި ނާކާމިޔާބުވާން އެންމެރަންގަޅީ ދަހަނާއެޅި ހަނގުރާމަވެރިންނަށް - އެބައެއްގެ އަހުގެ ފައިމުށުން ފަރުބަދައިގެ އެއްކައިރީގައި ޖެހުމުން އަލިފާންކެނޑޭފަދަ 
 63. ތިރީގައިވާ ފުނީގައިތިބި މިފަދަ ހަނގުރާމަވެރީންގެ ތެރޭގައި ލަކުޑިބޯ، މާކުންފަލާ، ބޮޑީބިލްޑިންގ އަފްރާހު، ސުޒޭނު، ހެރިނސް ހަންނާނު، ގަޓު މުއާ، ޝަހުމް، މިތުން، އިސްމާއިލް ވަޖީހު، ގައްސާން މައުމޫނު، އަދި އެތަކެއް މިސްޓަރ އެމްއެންޑީއެފް ހިމެނޭ
 64. ވެއްޓިފައިވާ މި ހަނގުރާމަވެރީންގެ ފުނި ތެރޭގައި އަހަރެން ދެކިފަރިތަވެފައިވާ މީހުން އެބަ އެންބުރޭ
 65. ވެއްޓިފައިވާ މި ހަނގުރާމަވެރީންގެ ފުނި ތެރޭގައި އަހަރެން ދެކިފަރިތަވެފައިވާ މީހުން އަނގޮޓި، ވޮލެޓު، އަތުކުރީ ގަޑި، އަދި އަނބީންގެ ކުދި ވާޖިބުތައް އެއްކުރަމުން އެބަ އެންބުރޭ
 66. - ހުރިހާ އެންމެންގެ ޔަގީންކަން ބޮޑު ވިސްނުންތެރިކަމާހުރެ މުޅި ގައުމުގައި ހަމަހިމޭންކަން ދެމިއެބައޮތް އެމް ޕޮންޕިޑު 
 67. އެ ރަން ގަނޑުވަރު ފޯރިމަރަން ހުންނަނީ ތުނި ފިޔަތަކެއް ލާފައި، ގަދަ ޖަވާހިރު ރަތް ލޮލެއްލާފައި ހުންނަ ބާޒެއް
 68. … އަހަރެންގެ ވާތުގައިއިން ބުންބާ ނައްޓާލާފައި ހިތަށްއެރި
 69.  އަހަރެން ދެކެފަރިތަމީހުން އަދި ރަނގަޅަށް މަރުނުވާ ހަނގުރާމަވެރީންގެ ރަންދަތްތައް އެބަ ލުހޭ
 70. މަގުތައް މަތީގައި ތިބި މީހުން އެމީހުންގެ ހިމޭންކަން ފޮރުވާފައިވަނީ ކުޑަކޮށް ނުތަނަވަސް މޫނެއްގެ ފަހަތުގައި
 71. އާއްމު މަޖާޒު (މިސާލަކަށް ހިތާމައާ ގުޅިފައިވާ ޑިންޑިންކޮވެލި) ތައްބަލައިގަނެވެނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއީ  (ޓްރެފިކް ލައިޓެއް ފަދަ)  ނިޝާނެއްނޫން ކަމުގައި ބެލެވެނީ އެ މަޖާޒާ ގުޅިފައިވީ ފުން އިހުސާސުގެ ސަބަބުން އޭގައި ލޮލަށް ފެންނާ ވަރަށް ފުރެ ގިނަ މާނަތަކެއް ވާތީއެވެ 
 72. އެސޮރުމެންގެ ފައިގައި ޓްރެފިކް ލައިޓުތަކެއް އައްސާފަތިބި އެތަކެއް ޑިންޑިން ކޮވެލި އަހަރެން ކައިރިން އުދުހިފައި ހިނގައްޖެ
 73. ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ދަހަނާ އަޅާފައިވާ ހަނގުރާމަވެރިޔަކު އަހަރެންގެ މަތީން ފެނިއްޖެ
 74. އޭނާ އަޑިޔަށް ޖެހިލައިފި. އޭނާގެ ދަހަނާ ބިއްލޫރީގައި ޖެހުނީމަ ދަތްހީލިކަރުވާކަހަލަ އަޑެއް އިވުނު
 75. އަހަރެން ފަހަނައަޅާދިޔައިރު އޭނާ ވައްކަޅިން ބަލާލި
 76. އަހަރެން ފަހަނައަޅާ ދިޔައިރު “މަރު” މިހެން އޭނާ ބުނެލި
 77.  އަހަރެންގެ ކަނާތުގައި އިން ބުންބާ ނައްޓާލިން
 78. އަހަރެން ދެކެފަރިތަމީހުން ބަހުސްކުރަނީ އަހަރެން އުޅޭ ގެ ލިބޭނީ އެތަނުން ކާކަތޯ
 79. އެ ގަނޑުވަރަށް ވާސިލުވެވޭނޭ އާއްމު ގޮތްތަކާމެދު އަހަރެން ވިސްނާލިން
 80. އެ ގަނޑުވަރަށް ވާސިލު ވެވޭނޭ އާއްމުގޮތްތައް މިވަނީއެވެ: އެބާޒު އޭގެ ތޫނު ވަކިތައް އެ ޒުވާނާގެ މަޑުމަޑު މަސްގަނޑަށް ވައްދާލިއެވެ. ޒުވާނާ އަޑެއްވެސް ނުލައްވާލާ މިކަން ތަހައްމަލު ކުރިއެވެ. އަދި ބާޒުގެ  ދެފައިގައި އޭނާގެ ދެއަތުން ހިފިއެވެ. އެ ޖަނަވާރު ގަންނާކުރެއްވި ބިރުން އޭނާ އުފުލާލާ، ގަނޑުވަރު ވަށާ އުދުހެން ފެށިއެވެ. އެ ޒުވާނާ ހިތްވަރާއެކު ހިފަހައްޓައިގެން އޮތެވެ. ވިދަވިދާ ހުރި ގަނޑުވަރު އޭނާއަށް ފެނުނެވެ. ހަނދުގެ ފަނޑުއަލީގައި އެތަން ހީވަނީ އަލިމަޑު ބައްތިއެއްހެނެވެ. ގަނޑުވަރުގެ ޓަވަރުގެ ބެލްކަނީތަކާއި ކުޑަދޮރުތައް އޭނާއަށް ފެނުނެވެ. އޭނާގެ ޖީބުން ކުޑަ ވަޅިއެއް ނަގާ ބާޒުގެ ދެފައި ކަނޑާލިއެވެ. އެދޫނި ހަޅޭއްލަވައިގަނެފައި މައްޗައް އުދުއްސައިގަތެވެ؛ ޒުވާނާ ލުއިލުއިކޮށް ގަނޑުވަރުގެ ބެލްކަނީއަކަށް ފުންމާލިއެވެ. ހަމައެވަގުތު ދޮރެއް ހުޅުވި، އޭގެ ތެރެއިން މާމެލާމެއްޔާއި ގަސްތައް އެކުލެވޭ ބޮޑު ހުސް ބިމެއް އޭނާއަށް ފެނުނެވެ. އަދި އެތާންގައި ރީތި، ޖާދުވީ ރަނިކަމަނާއެއް ހުއްޓެވެ.
 81. އަހަރެން ހުރީ ބިރުން
 82. އަހަރެން ހަންދާންނެތި ބޭސްމަލަމެއް ނުގެންނަން
 83. … ބާޒު މަގޭ މަޑުމަޑު މަސްގަނޑަށް އޭގެ ތޫނުވަކިތައް ވައްދާލުމުން
 84. ބޭސްމަލަން ބަލާ އަލުން ފައިބާންވީ ބާ؟
 85. އަހަރެން ބޭސްމަލަން ބަލާ އަލުން ފައިބައި ފިއްޔާ އަހަރެން ދެކެފަރިތަ މީހުންގެ މަލާމާތް އަޑުއަހަން ޖެހޭނެ
 86. ބޭސްމަލަމާ ނުލާ ކުރިޔަށް ގެންދާން އަހަރެން ނިންމައިފިން
 87.  ބައެއް ގަރުނުތަކުގައި، އިންސާނާގެ ހިޔާލީ ފޮލަ އެހެން ހުރިހާ ރީތިވެގެންވާ ހަކަތައިގެ ފުން ތަމްރީނުގެ  ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވުނެވެ - ޖޯން މޭންސްފީލްޑް 
 88. ބާޒު މަގޭ މަޑުމަޑު މަސްގަނޑަށް އޭގެ ވަކިތައް ވައްދާލައިފި
 89. އަހަރެން އަޑެއްވެސް ނުލައްވައިލާ މިތަދު ތަހައްމަލު ކޮށް، ބާޒުގެ ދެފައިގައި މަގޭ ދެއަތުން ހިފީން
 90. ދެ ބުންބާވެސް ތިބެންޖެހޭ ގޮތަށް ފަރުބަދަޔާ ހުރަހަށް ތަތްވެފައި ތިބި
 91. ބާޒު ގަންނާކުރެއްވި ބިރުން އަހަރެން އުފުލާލާ، ގަނޑުވަރު ވަށާއުދުހޭން ފެށި 
 92. އަހަރެން  މިއޮތީ ހިތްވަރާއެކު ހިފަހައްޓައިގެން 
 93.  ވިދަވިދާ ހުރި ގަނޑުވަރު އަހަރެންނަށް ފެނިއްޖެ. ހަނދުގެ ފަނޑުއަލީގައި އެތަން ހީވަނީ އަލިމަޑު ބައްތިއެއްހެން. ގަނޑުވަރުގެ ޓަވަރުގެ ބެލްކަނީތަކާއި ކުޑަދޮރުތައް ވެސް އަހަރެންނަށް ފެނިއްޖެ
 94. އަަހަރެން ޖީބުން ކުޑަ ވަޅިއެއް ނަގާ ބާޒުގެ ދެފައި ކަނޑާލައިފިން   
 95.  އެދޫނި ހަޅޭއްލަވައިގަނެފައި މައްޗައް އުދުއްސައިގަތެވެ؛ އަހަރެން ލުއިލުއިކޮށް ގަނޑުވަރުގެ ބެލްކަނީއަކަށް ފުންމާލިން
 96.   ހަމައެވަގުތު ދޮރެއް ހުޅުވި، އޭގެ ތެރެއިން މާމެލާމެއްޔާއި ގަސްތައް އެކުލެވޭ ބޮޑު ހުސް ބިމެއް އަހަންނަށް ފެނުނު؛ އަދި އެތަނުގައި އެއްކަލަ ރީތި، ޖާދުވީ މަޖާޒު ހުރި
 97.  އަހަރެން އެ މާނަފުން މަޖާޒާ ކުރިމަތިލާ އޭގައި އަތްލިން. އެކަމަކު އެ ބަދަލުވީ ހަމައެކަނި ރީތި ރަނިކަމަނާއަކަށް
 98. އަހަރެން އެރީތި ރަނިކަމަނާ ބޯކޮޅުވަތައް ފަރުބަދައިގެ ތިރީގައި ތިބި އަހަރެން ދެކެފަރިތަމީހުންނާ ދިމާޔަށް ހޫރުވާލައިފިން
 99. އެ މީހުން އޭނަޔާ މެދު ވަކިގޮތަކަށް ކަންކުރާނެ ކަމަށް ދެކިދެން  
 100. ބާޒަކީވެސް ވާއެއްޗެއްނޫން - އެއްގޮތަކަށްވެސް، އެންމެ ހިނދުކޮޅެއްގައިވެސް އެއީ އެއްޗެއް ނޫނެވެ

މީ މިލިޔުމުގެ ތަރުޖަމާއެއް