THALHANMMATHI

moyameehaa:

….I don’t imagine that we can alter anything in our own lifetime. But one can imagine little knots of resistance springing up here and there — small groups of people banding themselves together, and gradually growing, and even leaving a few records behind, so that the next generations can carry on where we leave off.’ 
'I'm not interested in the next generation, dear. I'm interested in us.' 'You're only a rebel from the waist downwards,' he told her. She thought this brilliantly witty and flung her arms round him in delight. 

moyameehaa:

….I don’t imagine that we can alter anything in our own lifetime. But one can imagine little knots of resistance springing up here and there — small groups of people banding themselves together, and gradually growing, and even leaving a few records behind, so that the next generations can carry on where we leave off.’ 


'I'm not interested in the next generation, dear. I'm interested in us.' 

'You're only a rebel from the waist downwards,' he told her. 

She thought this brilliantly witty and flung her arms round him in delight. 

އިއްޔެ އިރުއޮއްސެނިކޮށް، އޯބޮއެ އޭނަގެ މާމަގެ ފޮޓޮއެއް ލައިފިޔޭ އިންސްޓަގްރަމް އަށް. މާމައަށް އަދާކޮށްފިއޭ އެތަކެއް ޝުކުރާ ސަނާ. ދެން މަ ހިތަށް އަރައިފިއޭ އެއީ މަގޭވެސް މާމައޭ، މަގޭ މާމަ މަރުވީ ސްމާޓްފޯނަށްވުރެން ކުރީންނޭ. އިންސްޓަގްރާމުގެވެސް އޭ. ދެނޯ މާމާ މިއޮތީ ފޮޓޯ ލައިފައޭ ކީކޭބާއޭ ބުނާނީ. ފޮޓޫގައި ޔޫ އިނީ ކުޑަވަޅި ހިފައިގެނޭ، އުނގުތެރޭގައި ދެތިން ގޮތްނޭންގޭ މޭވާ އޮތޭ، މޫނުގަ ފުށްޖަހާފައެއް ނޫނޭ. މާމާ މި ފޮޓޯ އޯކޭހޭ، އެބައިނޭ 35 ލައިކް. ކުރީގައި މަގުމައްޗަށް ނުކުންނާއިރު އަބަދުވެސް ތިމަންނަ މޫނުގަ ގަނޑުގަނޑަށްހޭ ފުށް ހުރީ އަހާ ހަނދާންވާވަރުންނޭ، ބޯވަޅުން މޫނު ފޮހެގަންނަ މަންޒަރު އަދިވެސް ހަނދާވެޔޭ، އެހެންވެގެންނޭ މި އަހަނީ، މި ފޮޓޯލައިގެން މާމަ ހިތްހަމަ ނުޖެހިދާނެއޭ ހިތާއޭ މަވެސް ލައިކުވާން ނުކެރިފަ މިހުރީ. ބޮލުފޮތިކޮޅުނާޅާ ގޭން ނުނިކުންނާތީއޭ، މީހުންތެރޭ ބާރަކަށް ނުހެމެއްނޫންހޭ ދޯ މާމާ. 

ދެން ކުރާނީ ކީއްހޭ ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔައީމާ ބާރުކެނޑުނީއޭ. ތިމަޔާއި ތިމާގެ މުދަލާއި ޒިކުރާ ހަމަ ދާނީ ދެންތިބި މީހުންގެ އަތްމައްޗަށޭ، މިބުނީ އެމީހުންގެ ފިކުރުތަކާ އުނިތަކާ، ބޭކާރުކަމާއި، އެމީހުުން ލޯބީގައިވާ އަމިއްލަ ކަމުގެ ތެރެއަށޭ، ނޫންހޭ؟ އަހަރެން މިލިޔަނީވެސް ހަމަ މަގޭ އަމިއްލަކަމުގެ ތެރޭގައިއޭ، މަރަކީ އެވިއްޔާ ދޯއޭ މާމާ؟ 

ސޮރީއޭ ސޮރީއޭ

http://dabiyadabiyadabiya.tumblr.com/post/81865681744/he-slept-in-a-closet-it-was-dark-all-day-and-all

dabiyadabiyadabiya:

he slept in a closet. it was dark all day and all night in the closet. it was bright outside when he sat up. his mother served him tea on the mat he slept on. the closet was very small. inside its smallness he could eat or drink one thing at a time. he crossed his legs. he put the tea between his…

from The Machine Stops by E. M. Forster (1909)
Year of issue: 1973
Ibrahim Nasir second term in office started this year
Tourism was introduced the year before
First private motorised boats the year after
Stamp photo from here

Year of issue: 1973

Ibrahim Nasir second term in office started this year

Tourism was introduced the year before

First private motorised boats the year after

Stamp photo from here